Aktivnosti

Okrugli sto "BIOMASOM KA DEKARBONIZACIJI CEMENTNE INDUSTRIJE"

Polazeći od svoje posvećenosti bavljenja temom klimatskih promena UNEKOOP je uz podršku CIS-a i Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA 06.11.2018.godine u Paraćinu organizovao okrugli sto „Biomasom ka dekarbonizaciji cementne industrije“ , sa ciljem da široj javnosti ukaže na višestruki značaj upotrebe biomase kao alternativnog goriva u procesu proizvodnje cementa, predstavi trenutno stanje i perspektive razvoja korišćenja, i ponudi održiva regulatorna rešenja za upravljanje biomasom u Srbiji.

Okrugli sto je okupio eksperte iz oblasti klimatskih promena i upravljanja otpadom iz različitih institucija, organizacija i poslovne zajednice, koji su razmenili iskustva o mogućnostima i načinima upotrebe biomase u fabrikama cementa, kao i potencijalnim preprekama za podizanje stepena zamene fosilnih goriva biomasom.

Matej Gasperič, ekspert na EU projektu izrade Strategije klimatskih promena sa akcionim planom prisutne je upoznao sa aktivnostima na izradi nacionalnog strateškog okvira u oblasti klimatskih promena , sa posebnim naglaskom na ulogu industrije i moguće scenarije u sektoru cementne industrije.

O potencijalima biomase , ali i ograničenjima i izazovima kada je u pitanju upotreba biomase u Republici Srbiji prisutne je upoznala Danijela Božanić, nezavisni ekspert u oblasti klimatskih promena.

O specifičnim zahtevima goriva koja se mogu koristiti u cementnoj industriji, sa akcentom na važnost upotrebe biomase sa aspekta smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), ali i na izazove sa kojima se cementna industrija susreće pri njenoj upotrebi kao emergent govorio je Dr Aleksandar Jovović, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dejana Milinković, direktorka poslovnog udruženja cementne industrije Srbije dala je prikaz evropskog konteksta problematike potrebe smanjenje emisije GHG koji dolaze iz cementne industrije, kao i postojeća iskustva i trendove kad je u pitanju korišćenje biomase kao energenta u cementnoj industriji.

O dvostrukoj nameni brzorastuće biljke Miskantus govorila je Ivana Šekler sa Fakulteta za primenjenu ekologiju “FUTURA” iz Beograda.Naime ona je prisutne pored energetskih svojstava Miskantusa i njegovog energetskog iskorišćenja prisutne upoznala sa razvojnim projektom koji se odnosi na korišćenje ove biljke kao zamenu za neobnovljive agregate u proizvodnji lakih niskokarbonskih građevinskih materijala.

Prezentacije:

Analiza i prevod literature

U sklopu projektnih aktivnosti obavljena su desk istraživanja i prevod raspoložive literature na temu klimatskih promena, proizvodnje cementa i mogućnosti korišćenja biomase u proizvodnji cementa. Korišćena su izdanja i web prezentacije:

  • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
  • European Cement Association
  • European Commission